Algemene Voorwaarden

1. Definities

  • Leerling: Een individu dat zich heeft ingeschreven voor lessen bij Keyboardschool Apeldoorn en tevens ook de persoon die de lessen volgt.
  • Klant: Een individu dat middels een aanmeldformulier de leerling heeft ingeschreven bij Keyboardschool Apeldoorn en wettelijk gezien de overeenkomst is aangegaan met Keyboardschool Apeldoorn. De klant kan, indien tekenbevoegd, dezelfde persoon zijn als de ‘Leerling’ maar kan ook een ouder of voogd zijn indien de ‘leerling’ jonger is dan 18 jaar.
  • Keyboardschool Apeldoorn: Verwijst naar de muziekschool gevestigd te Apeldoorn, die de lessen en andere diensten aanbiedt zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.
  • Producten: Verwijst naar de lessen, abonnementen, losse producten, en andere diensten die worden aangeboden door Keyboardschool Apeldoorn.
  • Abonnementen: Contractuele overeenkomsten voor het regelmatig volgen van lessen gedurende een bepaalde periode, zoals jaarabonnementen en flexibele maandabonnementen.
  • Losse Producten: Individuele lessen, strippenkaarten, en andere producten die niet onder een abonnement vallen.
  • Lessen: Verwijst naar de muzieklessen aangeboden door Keyboardschool Apeldoorn.
  • Lesperiode: De periode waarin de lessen plaatsvinden, zoals een week, een maand, of een jaar.
  • Lesjaar: Een periode van één kalenderjaar vanaf het moment van inschrijving van de leerling.
  • Opzegtermijn: De periode die moet worden gegeven bij het opzeggen van een abonnement, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

2. Inschrijving en Betalingen 

2.1 Door inschrijving bij Keyboardschool Apeldoorn gaat de leerling akkoord met deze algemene voorwaarden. 

2.2 Lessen dienen voorafgaand aan de start van elke lesperiode te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. 

2.3 Betalingen kunnen worden gedaan via online bankieren, iDeal, Apple Pay, contant of middels een automatische incasso.

2.4 Nadat schriftelijk is overeengekomen dat de klant een los product of abonnement afneemt, middels het aanmeldformulier op de website of via een ander schriftelijk kanaal zoals e-mail of WhatsApp, verbindt de klant zich, indien ook akkoord bevonden door Keyboardschool Apeldoorn, aan een overeenkomst en tot de verplichting om de inschrijving verder te voltooien en het desbetreffende product af te nemen.

3. Lesroosters en Afwezigheid 

3.1 Keyboardschool Apeldoorn zal redelijke inspanningen leveren om lessen te plannen op tijden die geschikt zijn voor de leerling.

3.2 De leerling dient de muziekschool tijdig op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid. Gemiste lessen door afwezigheid van de leerling worden niet gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen. 

3.3 Keyboardschool Apeldoorn behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren of te verplaatsen indien nodig en zal dit tijdig communiceren met de leerling.

3.4 In geval van wijzigingen in de beschikbaarheid van de leerling, zal de leerling dit onverwijld schriftelijk melden aan Keyboardschool Apeldoorn, waarna in overleg met de leerling een ander lesmoment zal worden overeengekomen. Eventuele gemiste lessen als gevolg van wijzigingen in beschikbaarheid komen niet in aanmerking voor restitutie.

3.5 Indien een les niet kan plaatsvinden vanwege afwezigheid van de docent of annulering door Keyboardschool Apeldoorn, zal Keyboardschool Apeldoorn de leerling tijdig op de hoogte stellen en een ander geschikt moment voor de les inplannen. Keyboardschool zal hier naar redelijkheid zich inspannen om rekening te houden met andere verplichtingen van de leerling, zover deze bekend zijn bij Keyboardschool Apeldoorn.

3.6 Indien de leerling geen gebruik kan of wil maken van de inhaalles, gelden voor die les dezelfde verzuimregels als voor een reguliere les.

3.7 Eventuele inhaallessen dienen te geschieden binnen het geldende lesjaar. 

4. Opzegging

4.1 Opzegging van een abonnement dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van één maand die ingaat vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat de opzegging door Keyboardschool Apeldoorn is ontvangen.

4.2 Keyboardschool Apeldoorn behoudt zich te allen tijde het recht voor om de lessen stop te zetten en de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen indien de klant en/of leerling zich niet houdt aan de afspraken die schriftelijk zijn overeengekomen of onderdeel zijn van de algemene voorwaarden, of bij ernstige misdragingen van de leerling. In een dergelijk geval blijft de klant het lesgeld verschuldigd dat hoort bij de afgesloten lesovereenkomst gedurende de resterende duur van de overeenkomst.

4.3 Keyboardschool Apeldoorn behoudt tevens te allen tijde het recht om de overeenkomst te beëindigen indien zij niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. In een dergelijk geval zal de leerling hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en zal er een eindafrekening worden opgesteld zoals beschreven in paragraaf 8.7 van de Algemene Voorwaarden.

5. Aansprakelijkheid 

5.1 Keyboardschool Apeldoorn is niet aansprakelijk voor letsel aan personen of schade aan eigendommen tijdens de lessen of evenementen georganiseerd door de muziekschool. 

5.2 De leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen instrumenten en andere persoonlijke eigendommen tijdens de lessen.

6. Intellectueel Eigendom 

6.1 Materialen verstrekt tijdens de lessen blijven eigendom van Keyboardschool Apeldoorn en mogen niet worden gekopieerd of verspreid zonder toestemming. 

6.2 Het gebruik van opgenomen lessen of materiaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Keyboardschool Apeldoorn.

7. Privacy 

7.1 Keyboardschool Apeldoorn zal persoonlijke gegevens van studenten alleen gebruiken voor administratieve doeleinden en zal deze niet delen met derden zonder toestemming van de leerling. 

7.2 Foto’s of video’s gemaakt tijdens lessen of evenementen kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, mits de leerling en, indien leerling jonger dan achttien jaar, de verantwoordelijke ouder/verzorger, hier toestemming voor heeft gegeven, 

8. Abonnementen
8.1 Keyboardschool Apeldoorn biedt twee soorten abonnementen aan: jaarabonnementen en flexibele maandabonnementen.
8.2 Jaarabonnementen
8.2.1 Jaarabonnementen zijn gebaseerd op een contractuele verplichting voor de duur van één jaar.
8.2.2 Jaarabonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar, behalve in geval van ernstige situaties zoals langdurige ziekte, verhuizing of andere uitzonderlijke omstandigheden. In dergelijke gevallen kan de opzegging schriftelijk worden aangevraagd en zal deze worden beoordeeld door Keyboardschool Apeldoorn.
8.2.3 Bij voortijdige beëindiging van een jaarabonnement blijft de betalingsverplichting voor de resterende periode van het jaarabonnement van kracht, tenzij anders overeengekomen met Keyboardschool Apeldoorn. 

8.2.4 Na één lesjaar wordt de overeenkomst van een jaarabonnement maandelijks verlengt. U kunt het abonnement dus maandelijks opzeggen maar betaald dan de prijs die op dat moment hoort bij het jaarabonnement.

8.2.5 In overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 8.2.4 zal het maandelijkse tarief van het betreffende jaarabonnement worden aangepast naar het maandelijkse tarief dat op dat moment geldt bij een jaarabonnement bij Keyboardschool Apeldoorn. Voor meer informatie over prijsverandering, zie artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

8.3 Flexibele Maandabonnementen
8.3.1 Flexibele maandabonnementen worden maandelijks gefactureerd en kunnen maandelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
8.3.2 Opzegging van een flexibel maandabonnement dient schriftelijk te worden ingediend bij Keyboardschool Apeldoorn en zal van kracht worden aan het einde van de lopende factureringsperiode.
8.3.3 Restituties voor ongebruikte lessen binnen de opzegtermijn van één maand worden niet verleend, tenzij anders overeengekomen met Keyboardschool Apeldoorn.

8.4 Keyboardschool Apeldoorn behoudt zich het recht voor om tarieven en voorwaarden van abonnementen te wijzigen met een redelijke kennisgeving aan de leerlingen.

8.5  Alle abonnementstarieven worden elke maand gefactureerd op basis van een standaardtarief, waarbij wordt uitgegaan van de prijs van 40 lessen verdeeld over een periode van 52 weken. De tarieven zijn berekend door een losse lesprijs te vermenigvuldigen over 40 lessen en die te verdelen over twaalf maanden.

8.6 Aan het einde van elke abonnementsperiode zal Keyboardschool Apeldoorn een eindberekening uitvoeren om te controleren of de ontvangen betalingen in verhouding staan tot het aantal verstreken lessen gedurende de abonnementsperiode.

8.7 Indien blijkt dat het totaal van de verstuurde facturen behorende bij een lesjaar verschilt met het aantal verstreken lessen door bijvoorbeeld het opzeggen van een maandabonnement, zal Keyboardschool Apeldoorn het verschil aanpassen in de volgende factureringsperiode, of in het geval van uitschrijving van de leerling, een eindafrekening sturen. Dit kan resulteren in een bijbetaling of restitutie, afhankelijk van de daadwerkelijk genoten lessen in de abonnementsperiode. Dit is alleen mogelijk bij maandabonnementen of bij extreem uitzonderlijke gevallen ook jaarabonnementen, zie par. 8.2.2. 

8.8 De eindberekening en eventuele bijbetalingen of restituties zullen duidelijk worden gecommuniceerd aan de leerling en worden verwerkt in de volgende facturering van het abonnementstarief.

9. Losse Producten

9.1 Losse producten en strippenkaarten worden standaard gefactureerd als één factuur, of enkele facturen in het geval van gesplitste betaling, wat afwijkt van de factureringsmethode voor abonnementen. 

9.2 Ongeacht of alle lessen behorende bij een los product zijn gevolgd, is de klant na aanschaf van een los product altijd het volledige bedrag van het betreffende losse product verschuldigd aan Keyboardschool Apeldoorn. 

9.2 De lessen behorende bij een strippenkaart dienen binnen zes maanden te worden afgenomen. Als na afloop van deze periode niet alle lessen zijn afgenomen  komen deze te vervallen. Hierbij is er geen mogelijkheid tot restitutie over de lessen die niet zijn afgenomen, tenzij anders overeengekomen met Keyboardschool Apeldoorn.

10. Prijsaanpassingen

10.1 Keyboardschool Apeldoorn behoudt zich het recht voor om de prijzen voor haar diensten aan te passen. Prijswijzigingen worden ten minste één maand voor de ingangsdatum schriftelijk of elektronisch aan de student medegedeeld.

10.2 Prijsverhogingen voor abonnementen zijn pas van kracht bij ingang van een nieuw lesjaar.

10.3 Bij zowel jaar- als maandabonnementen worden na afloop van elk lesjaar de prijzen aangepast naar de op dat moment geldende tarieven behorende bij het abonnement.

10.4 Prijsverhogingen kunnen twee keer per jaar plaatsvinden. De eerste prijsverhoging kan plaatsvinden op 1 januari, en de tweede prijsverhoging kan plaatsvinden op 1 september.

10.5 Prijsverhogingen kunnen gebaseerd zijn op inflatie. In geval van prijsverhogingen als gevolg van inflatie, zal Keyboardschool Apeldoorn zich baseren op het nationale inflatiecijfer, zoals gepubliceerd door het CBS.

10.6 Naast inflatie kunnen prijzen ook worden verhoogd om andere redenen, waaronder maar niet beperkt tot: a. Verbeteringen of uitbreidingen van de aangeboden diensten. b. Toegenomen kosten van operationele aard, zoals huur, nutsvoorzieningen, of materiaalkosten. c. Voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen of regelgeving.

10.7 Bij prijsverhogingen zal Keyboardschool Apeldoorn redelijke inspanningen leveren om de student hierover tijdig te informeren en indien nodig een toelichting te geven op de redenen voor de verhoging.

10.8 Indien een klant niet akkoord gaat met een prijsverhoging, heeft de klant het recht om het abonnement op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht zal zijn.

10.9 Indien Keyboardschool Apeldoorn de prijsverhoging binnen één maand voor de ingang van deze prijsverhoging aan de klant meld, heeft de klant het recht om het genoten abonnement vóór ingang van deze prijsverhoging te beëindigen. In deze uitzonderlijke situatie vervalt een eventueel opzegtermijn.

10.10 Keyboardschool Apeldoorn zal geen prijsverhogingen doorvoeren tijdens de minimale duur van een lopend abonnement, behalve in geval van wettelijke verplichtingen of indien anders overeengekomen met de student.

10.11 In het geval van prijsverhogingen zal Keyboardschool Apeldoorn de student wijzen op eventuele alternatieve abonnementsopties die beschikbaar zijn, inclusief eventuele kortingen of promoties.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 5 april 2024