Voorwaarden instrumentverhuur via Tryafi

Dit is een tijdelijke webpagina. Deze voorwaarden zullen later worden gepubliceerd op de website van ons lesonderdeel Tryafi. Zowel Keyboardschool Apeldoorn als Tryafi zijn beide onderdeel van TML Music and Media Productions.

Voorwaarden zoals beschreven op de huurovereenkomst.

 
 1. Door ondertekening van deze overeenkomst erkennen beide partijen dat zij de huurvoorwaarden van Tryafi hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd als bindend voor deze huurovereenkomst.
 2. De huurder stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode en verklaart zorgvuldig en op de juiste manier te zullen omgaan met het materiaal.
 3. Het is niet toegestaan voor de huurder om het materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waar deze voor bestemd zijn namelijk het beoefenen en bespelen van een instrument.
 4. De huurder verklaart geen andere personen dan de huurder zelf gebruik te laten maken van de gehuurde materialen.
 5. Het is niet toegestaan om de materialen veelvuldig te verplaatsen. De gehuurde materialen dienen geplaatst te worden in een door de huurder beheerde geschikte ruimte met voldoende ventilatie.
 6. Behalve voor schade, claims of verlies als gevolg van handelingen of nalatigheid van de verhuurder, zal de huurder tot zover wettelijk toegestaan, de verhuurder vrijwaren van enige aansprakelijkheid met uitdrukkelelijke of stilzwijgende toestemming van de huurder. Vrijwaring geldt ook bij letsel of het overlijden van een persoon, inclusief de huurder, of voor schade aan het eigendom uit het gebruik van het materiaal door de huurder.
 7. Naast de huurprijs betaalt de huurder ook eenmalig een borg van €100,-, honderd euro voorafgaand aan het ontvangen van het materiaal. Deze waarborgsom zal bij beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder worden teruggegeven onder voorbehoud van de mogelijkheid dat de verhuurder deze waarborgsom kan gebruiken voor eventuele kosten of opgelopen schade.
 8. Huurder en verhuurder verklaren de huur en verhuur van de in de tabel genoemde materialen overeengekomen te zijn volgens deze huurvoorwaarden.
 9. De gehuurde materialen zijn en blijven exclusieve eigendom van TML Music and Media Productions.
 10. De huurder stemt ermee in het gehuurde materiaal schoon en in goede staat te houden tijdens de huurperiode. In het geval van verlies of onherstelbare schade zal de huurder de kosten hiervan verschuldigd zijn aan de verhuurder.
 11. Indien aangetoond is dan de huurder zich niet aan één of meerdere van de genoemde voorwaarden heeft gehouden, heeft de verhuurder het recht om een boete in rekening te brengen die naar redelijkheid passend is bij de toegedane schade maar tenminste ter hoogte van de waarborgsom.
 12. Vooraf en na de huurperiode wordt er een staat- en schaderapport opgesteld door de verhuurder waardoor eventuele schade kan worden vastgesteld. De huurder mag beide rapporten inzien wanneer door verhuurder een schadeclaim wordt ingediend.
 13. Behalve redelijke gebruikersschade heeft verhuurder het recht om reperatie- en/of schoonmaakkosten voortvloeiend uit nalatigheid van huurder in rekening te brengen bij de huurder.
 14. Indien de huurovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, wordt de overeenkomst maandelijks verlengt en dient de huurder de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de voorwaarde genoemd in punt 15 van deze huurvoorwaarden.
 15. Beëindiging van de huurovereenkomst dient minimaal zeven dagen voor afloop van de op dat moment actieve huurperiode ingediend te worden, anders zal de beëindiging pas plaatsvinden aan het einde van de daaropvolgende huurperiode van één maand.